Общи условия за пътуване

Условия за организирано пътуване

 1. Записване за пътуване
  1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се потвърждава до 48 часа след заявката на клиента и се счита за валидна след внасяне на депозит. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният вариант на пътуване, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.
 2. Визи
  1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя, изразено в писмен вид, да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
  2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на Посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
 3. Цени и плащане
  1. Плащането се извършва в лева в брой, с дебитна или кредитна карта или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.
  2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
  3. Окончателно плащане: не по-късно от 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
  4. Увеличението на цената на организираното пътуване е възможно при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването /пристанищни, летищни и др./, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване.
  5. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
  6. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в 3-дневен срок след получаване на уведомлението от него, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.
  7. В случая на т. 3.5. и 3.6., Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
   1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
   2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;
 4. Права и задължения на страните
  1. Туроператорът се задължава:
   1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
   2. да осигури на Потребителя задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за организираните (групови) пътувания с автобус, самолет или чартърен полет извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователното дружество QВЕ и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването, като по желание на Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страната;
   3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването;
  2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
  3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със застрахователна компания ЗАД „Алианц България”, гр. София, 1504, бул. „Княз Дондуков” № 59, тел. 02 930 21 66. Сертификатът за сключения договор се представя на Потребителя преди началото на пътуването и е достъпен на www.poseidonholidays.com
  4. Потребителят се задължава:
   1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите валидни лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на РБългария;
   2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител; при родители с различни фамилии да се носи акт за раждане);
   3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
   4. да спазва законите на страната, за която пътува;
   5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания;
  5. Потребителят има право:
   1. в срок не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите (неустойки, глоби и др. подобни), свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето, освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.
 5. Отговорност на страните
  1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
  2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
  3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
  5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
   1. Потребителя;
   2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
   3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
  6. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
  7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа посочените в т.5.7.1., т. 5.7.2. и т. 5.7.4. неустойки. Тези неустойки не важат в случаите на ранни записвания, специални оферти, индивидуални оферти, Last Minute, и в случаите когато в конкретната оферта са указани други условия. При тези случаи се прилагат условията на конкретната оферта.
   • при пътуване в чужбина:
    a) 60 и повече дни преди датата на пътуването - без неустойки, освен ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни  билети, хотелско настаняване и други услуги, които са част от пакетната цена. В случай, че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни,  фериботни  билети, хотелско настаняване и други услуги, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач (авиокомпания, автобусна или фериботна компания);
    б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;
    в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;
    г) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването;
    д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването;
   • При пътуване в страната:

                             а)20 и повече дни преди датата на пътуването - без неустойки;

                             б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

                             в)от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;

                             г)от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването;

                             д)по-малко от 3 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

                         5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

                        5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

6. Спорове и рекламации

 1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане пред компетентен български съд.
 2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
 3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването и при следните условия:
  1. всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, хотелът и Туроператорът имат право да не ги разглеждат;
  2. всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в РБългария, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.
 4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя. 

Информация за възможност за Алтернативно Решаване на спорове (АРС) можете да видите на следния линк: КЗП - Помирителна комисия 

7. Ред за изменение и прекратяване на договора

 1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
 2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
 3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се погасяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
 4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ ПО КАТАЛОЗИТЕ НА НЕМСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ:
Уважаеми пътници, моля, запознайте се с тези условия за пътуване; тези условия за пътуване са Ви представени преди резервацията, и, правейки резервация, Вие ги приемате. Те се отнасят за всички програми на туроператорите TUI Deutschland GmbH и Wolters Reisen GmbH (наричани за краткост "Туроператор") както и екскурзии, резервирани на място при представителите на туроператора (параграфи 12-14). Изключение правят програмите Center Parcs, TUI Cars, входни билети като предоставени отделни услуги, както и TUI Bootsferien; условията за тези програми можете да откриете в съответните каталози. Настоящите условия за пътуване допълват и изпълняват §§ 651a-m от ГК (Граждански кодекс/Bürgerliches Gesetzbuch ), както и §§ 4-11 ГК-InfoV (Наредба относно задълженията за информиране и документално потвърждение според гражданското право):

1. Заявка, потвърждение
1.1 С Вашата заявка за пътуване Вие обвързващо предлагате на туроператора сключването на договор за туристическо пътуване. Същият потвърждава писмено резервацията Ви и цената на пътуването.
1.2 Заявката се извършва от заявителя и за всички посочени в заявката участници, при което заявителят отговаря както за тяхното договорно задължение, така и за своите собствени задължения в случай, че той е поел съответното задължение чрез изрична и отделна декларация.
1.3 При потвърждение на резервацията Вие ще получите писмено потвърждение – Reisebestätigung (Точка 1.1 изречение 2), което съдържа всички основни данни за резервираните от Вас пътнически услуги. Ако потвърждението се различава от Вашата заявка, туроператорът е ангажиран с нова оферта в рамките на 10 дни. 
1.4 Предварителните резервации (Vormerkungen) представляват заявка за все още непубликувани пътувания. Според наличието на свободни места те се преобразуват от туроператора в твърди резервации (Festbuchung), веднага след публикуването на каталога за съответния сезон.
1.5 В случай, че резервирате само входен билет на външен доставчик, без други туристически услуги, туроператорът се явява единствено като посредник на чужда услуга. Чрез придобиването на входни билети се осъществяват договорни отношения между Вас и съответния доставчик. Можете да вземете името на съответния доставчик от билета.
2. Плащане
2.1 За обезпечаване на парите на клиентите туроператорът е сключил застраховка за неплатежоспособност при Немското взаимно застрахователно дружество за пътнически цени (DRS). Застрахователната полица се намира в потвърждението (Reisebestätigung).
2.2 При сключване на договор, срещу връчване на потвърждението се дължи първата вноска, в общия случай в размер на 25 %, а при специално обозначени топ-предложения, както и при избрани, ласт-минит или намалени специални пътувания, икономични пътувания и пътувания с марките Discount Travel, reiseleicht, X1-2-FLY, XTUI, както и за мюзикали - 40 % от цялата сума. Разходите за пътни застраховки следва да се изплатят в пълен размер с първата вноска.
2.3 Останалата сума се заплаща когато е сигурно, че Вашето пътуване ще се осъществи както е резервирано и документите за пътуването вече са готови или са във Вашата туристическа агенция или ще Ви бъдат изпратени според уговорката Ви.
2.4 Сумите за първа вноска и остатък и евентуален отказ от пътуване следват от потвърждението. Таксите в случай на отказ от пътуване (виж точка 7), такси за обработка и промяна на резервацията (виж точка 8), както и таксите за създаване на индивидуално пътуване съгласно точка 3.4 и разходите за предупреждение при неплащане (точка 2.9) се заплащат веднага.
2.5 Плащане на туроператора
2.5.1 При плащане с пряко дебитиране туроператорът има нужда от (евентуално чрез туристическата агенция) Вашите банкови данни, Вашия адрес или евентуално адреса на получателя на документите, както и от Вашето съгласие за пряко дебитиране.
2.5.2 При много продукти на туроператорите Вие можете да заплатите Вашето пътуване и с кредитна карта. В тези случаи съответната кредитна карта трябва да се представи в туристическата агенция при резервация. Туроператорът има нужда допълнително от (евентуално чрез туристическата агенция) Вашия адрес или евентуално адреса на получателя на документите, както и от Вашето съгласие за приспадане на сумата от Вашата разплащателна сметка от карта World of TUI или друга кредитна карта.
2.5.3 Като цяло сумата по първоначалната вноска се приспада в рамките на една седмица от сключване на договора, останалата сума се приспада около 4 седмици преди началото на пътуването, последната не се приспада преди да са изпълнени изискванията съгласно точка 2.3.
2.6 В отделни случаи при получаване на документите за пътуването първоначалната вноска, както и останалата сума за пътуване могат да се
заплатят в брой в туристическата агенция.
2.7 Промени по договорения начин на плащане могат да се извършат само до 35 дни преди начало на пътуването. При пътувания с марката 1-2-FLY X1-2-Fly и не е възможна смяна на начина на плащане.
2.8 Ако не Ви бъдат изпратени документите за пътуване най-късно до 4 дни преди началото на пътуването, моля, обърнете се незабавно към Вашата туристическа агенция. При резервации в последния момент, до 7 дни преди началото на пътуването получавате документите според уговорката с Вашата туристическа агенция. Във Ваш интерес ви молим да проверите внимателно документите за пътуване след като ги получите.
2.9 Ако дължимите суми не са изплатени или не са изплатени изцяло и ако не платите след предупреждението с определяне на допълнителен срок, туроператорът може развали съответния договор, освен ако към момента не е налице значителен недостатък на туристическия продукт. При разваляне на договора туроператорът, по смисъла на предходното изречение, може да поиска като обезщетение такси за отказ съгласно точки 7.2, 7.5. Ако не извършите плащане въпреки изискуемостта, туроператорът си запазва правото за второ предупреждение да поиска фиксирана такса за разходи по предупреждението в размер на 20,00 евро. Доказването на невъзникнали или значително по-ниски разходи остава Ваше право.
2.10 Разходите за допълнителни услуги, като осигуряването на виза и др. не са включени в цената на пътуването, освен ако това не е посочено изрично в описанието на услугата. Ако възникнат подобни разходи, моля, заплатете ги на туристическата агенция.
3. Услуги, цени
3.1 Кои услуги са договорени следва от описанието на услугите (напр. каталог, флайер, интернет) и свързаните с тях данни в потвърждението.
Преди сключване на договор туроператорът може да извърши промяна в описанието на услугата по всяко време, за която разбира се пътникът бива информиран преди резервация.
3.2 Авиокомпания изпълнител / общ списък
Съгласно наредба (ЕО) 2111/2005 от 14.12.2005 г., туроператорът е задължен да Ви информира при резервация относно идентичността на авиокомпанията/иите изпълнител. Ако при резервация все още не е определена авиокомпанията изпълнител, то Вие трябва да бъдете информирани за идентичността на вероятната авиокомпания. Веднага щом бъде определена идентичността, Вие ще бъдете информирани. В случай на промяна на авиокомпанията изпълнител след резервацията Ви, Вие трябва да бъдете уведомени незабавно за това.
Списъкът с авиокомпании, които имат забрана за упражняване на дейност в ЕС ("Общ списък"), можете да намерите на интернет адрес www.tui.com>Service > Reisebedingungen etc.>Wichtige Reiseinformationen&Gefährliche Airlines.
3.3 Въздушен превоз
Туроператорът информира, че при директни полети може да има междинни кацания поради авиационни или технически причини.
Окончателното фиксиране на часовете на полета е задължение на туроператора заедно с документите за пътуване. Информацията относно часовете на полетите в туристическите агенции е необвързваща.
При чартърни и редовни полети багажът, който не се таксува в Икономичната класа, възлиза на 20 кг на човек (също и за деца от 2-11 години), включително и малък ръчен багаж. Притежателите на TUI Card Gold имат право на безплатен превоз на багаж до 30 кг при някои чартърни авиокомпании. В зависимост от по-високите резервирани класи или по-продължителен престой важат и по-големи количества багаж. Моля, осведомете се във Вашата туристическа агенция. При чартърни полети до Северна Америка се допускат 2 чанти багаж на човек до максимум 23 кг на чанта. Малките деца под 2 години имат право на багаж до 10 кг.
Допълнително срещу заплащане може да се транспортира специален багаж след предварително записване при съответната авиокомпания (спортно оборудване, инвалидни колички и др.).
Цените за транспортиране следва да се получат от авиокомпанията, която отговаря за организацията и изпълнението на превоза, както и за инкасиране на тези цени.
Транспортирането на специалния багаж от летището до хотела и обратно е ангажимент единствено на пътника.
Горещо Ви препоръчваме да транспортирате пари, ценни предмети, електроуреди и медикаменти в ръчния си багаж.

3.4 Специални желания, индивидуално организиране на пътуването
3.4.1 Туристическите агенции могат да приемат специални желания, само когато
те се окачествяват като необвързващи. Туроператорът полага усилия да отговори по възможност на Вашето желание за допълнителни услуги, които не са посочени в описанието на услугите, напр.запазване на съседни стаи или стая с определено разположение. Туристическите агенции нямат право без писмено потвърждение от туроператора да дават обещания, отклоняващи се от описанията на услугите (точка 3.1) или да правят уговорки, освен ако не са изрично упълномощени за това.
3.4.2 Резервирането на пакетни пътувания със самолет, чиято продължителност (отиване и връщане) се отклонява от седмичния ритъм, е възможно срещу такса от 16,00 евро на пътник. Моля, обърнете внимание на указанията в съответното описание на услугите. За обработка на индивидуални пътувания, различаващи се от описанието на услугите, се начислява такса от максимум 50,00 евро на пътник и седмица.
3.4.3 airtours à la carte-обслужване
Под марката airtours ние с удоволствие реализираме Вашите индивидуални желания за пътуване. При цена на пътуването над 1.000,- евро на човек до избрани дестинации може да се възползвате от нашата à la carte- услуга, по която ще подготвим Вашето лично мечтано пътуване Тук начисляваме такса обслужване в размер на 150,- евро на резервация. Таксата за обслужване не се приспада от цената на пътуването и не се възстановява при нереализиране на резервацията. Това à la carte-обслужване се отнася до всички елементи на пътуването, които не отговарят на услуга от каталога.
3.4.4 При желание за промяна на полета и/или хотела от страна на пътника в дестинацията, туроператорът си запазва правото да поиска заплащане на възникналите допълнителни разходи, както и на съответната такса за обработка на човек. За марките reiseleicht, X1-2-FLY и XTUI не се допуска промяна на полета.
3.4.5 Вземането на домашни любимци се разрешава само в случаите, когато това изрично се допуска в описанието на услугата.
3.5 Храна
Моля, имайте предвид, че в рамките на едно място за настаняване могат да се резервират единствено идентични услуги за хранене. Това важи и за децата, които Ви придружават.
3.6 Удължаване на пътуването
Ако желаете да останете по-дълго на мястото за почивка, моля, обърнете се колкото е възможно по-рано към представителя на място (Reiseleitung) или към местното представителство на туроператора. Ние с удоволствие ще удължим Вашия престой, в случай, че има възможност за настаняване и обратен транспорт. Разходите за удължаване се заплащат на място. Моля, обърнете внимание на тарифните условия, свързани с Вашето връщане и валидността на Вашите пътни застраховки и евентуално на необходимата виза. За марките reiseleicht, X1-2-FLY и XTUI не се допуска удължаване на пътуването.
3.7 Представители, обслужване
При предложените пътувания Вашето обслужване на място се осъществява от представители на туроператора (Reiseleiter) или от местни партньори на туроператора (напр. наемодатели на вили). За марката reiseleicht разполагате с представител по телефона за спешни случаи, рекламации и други извънредни ситуации. Подробности, адреси и телефонни номера може да получите от документите за пътуване. При рекламация, моля, обърнете внимание на особените указания под точка 13.7.2.
4. Специални указания за квартири и вили
Факултативните или зависещи от потреблението допълнителни разходи по принцип не са включени в цената за пътуването. Освен ако в описанието на услугите не е упоменато друго, те следва да се заплатят непосредствено на място.
Квартирата/вилата може да се обитава единствено от посочения в описанието на услугите и посочен в потвърждението брой възрастни и деца.
Посочените часове за пристигане и отпътуване са задължителни. При връчването на ключа може да Ви поискат известна сума (депозит) като гаранция за евентуални щети или допълнителни разходи, които следва да се заплатят на място, и зависят от потреблението. Възстановяването на сумата или разплащането се извършва, когато, при приключване на престоя, мястото за настаняване и инвентарът се върнат почистени и в състояние, съобразно изискванията.
5. Детски намаления
Определяща е възрастта в началото на пътуването. Независимо от това, при резервация трябва да се посочи всяко дете спътник както и неговата възраст.
Размерът на отстъпките за деца можете да проверите в съответното описание на услугата. При чартърни полети в рамките на пакетно пътуване деца под 2 години се транспортират безплатно без право на място за сядане в самолета, само ако с детето пътува възрастен придружител. При редовни полети в рамките на пакетно пътуване и при закупуване само на полет (чартърен или редовен полет) за деца под 2 години се начисляват 10 % от разходите за полета, без право на собствено място за сядане.
При неправилно посочена възраст туроператорът има право да начисли допълнително разликите до коректната цена на пътуването заедно с такса за обработка в размер на 50,- евро. Доказването на невъзникнали или значително по-ниски разходи за обработка остава Ваше право.
6. Промени в услугите и цените
6.1 Промени и отклонения на отделни туристически услуги от договореното съдържание в договора за пътуване, които се налагат след сключване на договора, и които не са предизвиквани недобросъвестно от туроператора, се допускат единствено, ако не са значителни и не засягат цялостния вид на резервираното пътуване. Часовете на полета са предвидени както в самолетния билет. Поради временно претоварване на международното въздушно пространство не се изключват закъснения или отлагане на полетите, както и промяна на маршрута в отделни случаи. Евентуалните права при неизпълнение или неточно изпълнение остават непокътнати, особено ако променените услуги са обременени с недостатъци. Туроператорът е длъжен да уведоми незабавно клиентите за промени или отклонения в услугата. При нужда той може да предложи на клиента безплатна промяна в резервацията или безплатна анулация.
Като допълнителен транспорт поради промяна на летището на Ваше разположение е съдържащият се в документите Ви за пътуване билет за влак до летището.
6.2 При пътувания с кораб единствено капитанът взема решения за евентуални необходими промени на часа на пътуването и/или на маршрутите, например от съображения за сигурност или поради времето.
6.3 Туроператорът си запазва правото да промени съответно договорената в договора за пътуване цена в случай на увеличение на разходите за транспорт или таксите за определени услуги, като пристанищни и летищни такси.
6.3.1 Ако разходите за транспорт, които са били валидни при сключването на договора за пътуване, се увеличат, особено разходите за гориво, то туроператорът може да увеличи цената на пътуването според следните изчисления:
a) При увеличение, отнасящо се до мястото за сядане, туроператорът може да поиска сумата за увеличението от пътника.
б) В други случаи, допълнителните разходи за транспорт, които се изискват от транспортната фирма на база транспортно средство, се разделят на броя на местата за сядане в договореното превозно средство. Туроператорът може да поиска от пътника така получената сума увеличение за отделното място.
6.3.2 Ако разходите, като пристанищни и летищни такси, валидни при сключването на договора, се увеличат за туроператора, цената на пътуването може да се увеличи със съответната, пропорционална сума.
6.3.3 Увеличение по точки 6.3.1/6.3.2 се допуска единствено, ако между сключването на договора и договорената дата на пътуването има повече от 4 месеца и обстоятелствата, водещи до увеличение, не са настъпили преди сключването на договора и не са били предвидими за туроператора.
6.3.4 В случай на последваща промяна на цената на пътуването туроператорът следва да уведоми незабавно пътника. Недействителни са увеличенията на цените след 20-тия ден преди началото на пътуването. При увеличение на цената с повече от 5 %, пътникът има право да се откаже от договора, без да плаща такси или да поиска минимум еквивалентно пътуване, когато туроператорът е в състояние да му предложи подобно пътуване от своите оферти без доплащане за пътника. Посочените в този абзац реципрочни права и задължения са в сила и в случай на допустима промяна на съществена туристическа услуга.
6.3.5 Пътникът трябва да предяви тези права незабавно след обявяването на увеличението на цената или промяната на услугата от туроператора .
7. Отказ на пътника преди началото на пътуването / Такса при отказ
7.1 Вие можете да се откажете от пътуването по всяко време преди началото му. От значение е постъпването на заявлението за отказ при туроператора (виж адреси долу след точка 17.) или съответно при туристическата агенция, направила резервацията. Препоръчваме Ви да декларирате отказа си в писмен вид.
7.2 Когато се откажете от пътуването, или когато не се явите на пътуването, туроператорът губи правото върху цената на пътуването. Вместо това, ако отказът или неявяването на пътуването не са по вина на туроператора и няма случай на форсмажор, туроператорът може да поиска подходящо обезщетение в зависимост от съответната цена на пътуването за възникналите до отмяната/неявяването мерки по пътуването и разноски (Такси при отказ). Тези такси са изчислени в точка 7.5 с оглед на времето между отказа и договореното начало на пътуването като процент спрямо цената на пътуването. При това предвид са взети обичайно спестените разходи и възможното друго използване на пътническите услуги.
7.3 Таксите при отказ следва да се заплатят и когато даден участник в пътуването не се появи навреме в посочените в документите за пътуване часове на съответното летище или място за отпътуване или когато пътуването не може да започне поради липса на документи за път не по вина на туроператора, като напр. задграничен паспорт или нужна виза.
7.4 Ваше право е да докажете, че, във връзка с отказа или неявяването на пътуването, не са възникнали или са възникнали значително по-ниски разходи в сравнение с разходите, отразени от туроператора в съответните такси за всеки отделен случай (виж следващата точка 7.5).


7.5 При сторниране, правото на фиксирана такса при отказ, изчислена на човек/на място за настаняване, като правило възлиза на:

7.5.1 Стандартни такси:
до 31. ден преди начало на пътуването 25 %
от 30. ден преди начало на пътуването 40 %
от 24. ден преди начало на пътуването 50 %
от 17. ден преди начало на пътуването 60 %
от 10. ден преди начало на пътуването 80 %
от 3. ден преди начало на пътуването до деня на начало на пътуването или при неявяване за пътуването 90 % от цената на пътуването;


7.5.2 Изключения от стандартното регламентиране:
А Квартири/вили/апартаменти, както и при пътуване с автобус и влак
до 46. ден преди начало на пътуването 25 %
от 45. ден преди начало на пътуването 50 %
от 35. ден преди начало на пътуването 80 %
от 3. ден преди начало на пътуването до деня на начало на пътуването или при неявяване за пътуването 90 % от цената на пътуването;
Б Пътешествия с кораб/речни круизи; специални програми; активни програми; голф пакети (освен ако не са включени в пътувания по смисъла на

7.5.1); каравани; мотоциклети
до 31. ден преди начало на пътуването 25 %
от 30. ден преди начало на пътуването 40 %
от 24. ден преди начало на пътуването 50 %
от 17. ден преди начало на пътуването 60 %
от 10. ден преди начало на пътуването 80 %
от 3. ден преди начало на пътуването до деня на начало на пътуването или при неявяване за пътуването 95 % от цената на пътуването;
В Fly&More полет
до 31. ден преди начало на пътуването 25%
от 30. ден преди начало на пътуването 50%
от 14. ден преди начало на пътуването 75%
в деня на начало на пътуването 95% от цената;
Г Само полет с редовни линии
на човек
до 31. ден преди начало на полета € 50,-
от 30. ден преди начало на полета € 150,-
Това правило важи само при отказ на резервиран самостоятелен полет с редовни линии, но не и при отказ на комбинирани пътувания. Тогава намират приложение точки 7.5.1, 7.5.2, букви A, Б, В, Е.
Д При билети, за закупуването на които туроператорът само посредничи напр. за мюзикъли (виж точка 1.5) важат условията за отказ на съответния доставчик, който Ви се съобщава при резервация.
Е При специално обозначени Топ-предложения, както и избрани, ласт-минит или намалени оферти, специални предложения, low cost пътувания и пътувания с марката Discount Travel, reiseleicht, X1-2- FLY, XTUI, и пакети за мюзикали са в сила следните такси при отказ:
до 31. ден преди начало на пътуването 40 %
от 30. ден преди начало на пътуването 55 %
от 24. ден преди начало на пътуването 65 %
от 17. ден преди начало на пътуването 75 %
от 10. ден преди начало на пътуването 85 %
от 3. ден преди начало на пътуването до деня на начало на пътуването или при неявяване за пътуването 95 % от цената на пътуването.
7.6. Гореизложените условия не променят правото Ви да посочите лице, което да Ви замести в пътуването (т. 8.2, по-долу)
8. Промяна на резервацията, заместник
8.1 По Ваше желание и доколкото това може да се осъществи, туроператорът може да направи промяна на потвърждението (промяна в резервацията/ Umbuchung) до 31. ден преди началото на пътуването или при пътувания по смисъла на точка 7.5.2 A до 46. ден преди начало на пътуването.
Таксата за тази услуга е € 50,- на човек. За промяна на резервацията се смятат напр. промени на периода на пътуването, дестинацията, мястото за начало на пътуването, настаняването или транспорта; допълнителни промени в часа на излитане при редовни полети за вече издаден билет.
Промените след посочените по-горе срокове (напр. при пакетно пътуване със самолет/стандартни такси от 30. ден преди начало на пътуването), както и промените извън периода на валидност на описаните услуги, залегнали в основата на резервацията (точка 3.1), могат да се правят само след отказ от договора за пътуване според условията по точка 7.5 при едновременна нова заявка за резервация. Това се отнася и за резервиран самостоятелен полет с редовни линии в случай на поискана от Вас смяна на превозвача, както и за промяна на полети, промяна на датите на пътуване, на дестинацията и на началото на пътуването при марките reiseleicht, X1-2-FLY и XTUI.
8.2 До началото на пътуването пътникът може да изиска трето лице да поеме неговите права и задължения по договора за пътуване. За тази цел трябва да съобщи на туроператора.
Туроператорът може да възрази третото лице да замени пътника, когато третото лице не отговаря на особените изисквания на пътуването или когато неговото участие противоречи на законови предписания или административни разпоредби.
Ако трето лице встъпи на мястото на записания участник, освен евентуално възникналите допълнителни разходи към доставчиците (напр. авиокомпании), туроператорът има право да изиска и такса за обработка в размер на € 50,- поради разходите, породени от участието на заместник. Доказването на невъзникнали или значително по-ниски разходи от участието на заместник остава Ваше право.
За цената на пътуването и преразходите, възникнали с участието на трето лице отговарят регистрираният участник и заместникът като солидарни длъжници.
9. Пътни застраховки
Туроператорите препоръчват сключването на пълен застрахователен пакет, особено с включена застраховка за разходите при отказ от пътуване (която може да се резервира и отделно), както и застраховка за покриване на разходите за връщане при злополука или болест. Моля, вземете под внимание специалните предложения в съответните туристически каталози. Подробности за застрахователната защита можете да намерите непосредствено след тези условия за пътуване или във Вашата туристическа агенция.
10. Отказ и прекратяване от страна на туроператора
10.1 Туроператорът може да прекрати договора за пътуване без да спазва срок, когато провеждането на пътуването, въпреки съответното предупреждение от страна на туроператора, бива смущавано продължително от пътника. Същото важи и когато даден пътник нарушава договора до такава степен, че незабавното прекратяване на договора е оправдано.
Туроператорът си запазва правото върху цената на пътуването. Евентуалните допълнителни разходи за транспортиране се поемат от самия нарушител на реда.
Туроператорът трябва да приспадне стойността на спестените разходи, както и онези ползи, получени от друго приложение на неизползваните услуги, включително евентуално възстановените разходи от страна на неговите доставчици.
10.2 До 5 седмици преди начало на пътуването туроператорът може да се откаже от него при непостигане на посочения в описанието на услугата и в потвърждението на пътуването минимален брой участници. Туроператорът ще Ви информира в случай, че се установи, че минималният брой участници не може да се достигне. Вие незабавно ще получите заплатената цена за пътуването.
10.3 В случай на отказ от страна на туроператора по точка 10.2 пътникът има право да изисква участие в друго минимум еквивалентно пътуване, когато туроператорът е в състояние да му предложи подобно пътуване от своите оферти, без доплащане за пътника.
Пътникът следва да предяви това си право незабавно след декларацията за отказ от страна на туроператора. Ако пътникът не се възползва от своето право на участие в еквивалентно пътуване, то той получава незабавно заплатената цена за пътуването.
11. Извънредни обстоятелства – Форс мажор
11.1 При прекратяване на договора за пътуване в случаи на форс мажорни обстоятелства ние препращаме към § 651j от Гражданския кодекс (BGB).
Той гласи следното:
„(1) Ако пътуването се затрудни, застраши или възпрепятства значително от форс мажорни обстоятелства, които не са били предвидими при сключването на договора, то както туроператорът, така и пътникът могат да прекратят договора единствено по силата на тази разпоредба.
(2) Ако договорът се прекрати по алинея 1, то приложение намира разпоредба § 651e ал. 3 изр. 1 и 2, ал. 4 изр. 1. Допълнителните разходите за връщането се поемат по равно от страните. Всички други допълнителни разходи са за сметка на пътника.”
11.2 Указания за пътуване на немското Министерство на външните работи можете да намерите в интернет на адрес www.auswaertiges-amt.de, както и на телефон (030) 5000-2000.
12. Отстраняване на недостатъци / Отбив от цената / Прекратяване на договора
12.1 Ако някоя туристическа услуга не се предостави или не се предостави съгласно договора, пътникът може да изиска отстраняване на недостатъците.
Туроператорът може да отстрани недостатъците и като предостави еквивалентна или по-качествена услуга. Туроператорът може да откаже отстраняване на недостатъците, когато това изисква несъответстващо голям разход спрямо недостатъка.
12.2 След завръщане от пътуването пътникът може да поиска отбив от цената на пътуването в случай, че някои от услугите не са били предоставени според договора и той виновно не пропусне да уведоми за недостатъка.
12.3 Ако дадено пътуване бъде възпрепятствано значително поради някакъв недостатък и ако туроператорът не отстрани недостатъка в рамките на уместен срок, то пътникът може да прекрати договора за пътуване в рамките на законовите разпоредби – в негов интерес и за да има доказателствена стойност се препоръчва писмената форма.
Същото важи и в случай, че пътникът не може да ползва пътуването поради недостатък, породен от важна причина, която туроператорът е можел да предвиди.
Определянето на срок за отстраняване на недостатъците не се налага само, когато отстраняването не е възможно или бъде отказано от туроператора или, когато поради особен интерес на пътника незабавното прекратяване на договора е оправдано.
Ако договорът бъде прекратен след това, пътникът си запазва правото на обратен транспорт. Той дължи на туроператора само частта от цената на пътуването, която се пада на използваните услуги в случай, че те са били в негов интерес.
12.4 Относно гаранцията за връщане на пари при пакетни пътувания със самолет под марката "TUI" от страна на туроператора TUI Германия ООД, моля, обърнете внимание на указанията в съответните каталози на TUI.
13. Отговорност
13.1 При наличието на даден недостатък пътникът може да поиска обезщетение, без това да влияе на намаляването на цената на пътуването (отбив) или прекратяването на договора, освен ако недостатъкът в пътуването се основава на обстоятелство, за което туроператорът не е виновен. Той също така може да поиска обезщетение поради напразно изразходена отпуска, когато пътуването е осуетено или значително засегнато.
13.2 Договорни права на обезщетение за вреди
Договорната отговорност на туроператора за обезщетение за вреди, които не са телесни вреди, се ограничава до размера на трикратната цена на пътуването, доколкото дадена вреда не е предизвикана нито преднамерено, нито поради груба небрежност на туроператора. Ограничението на отговорността до трикратната цена на пътуването важи и когато туроператорът е отговорен за вреда, възникнала за пътника, която не е телесна вреда, дори и при вина на даден доставчик.
13.3 Искове за вреди от непозволено увреждане.
За всички претенции за обезщетение, отправени към туроператора заради непозволени действия, които не се основават на умисъл или груба небрежност, отговорността за материалните щети се ограничава до трикратния размер на цената на пътуването.
Тези максимални суми важат за пътник и пътуване. По-високите претенции във връзка с багажа според Монреалската спогодба остават по възможност незасегнати от ограничението.
13.4 Туроператорът не отговаря за нарушения в изпълнението, лични и материални щети във връзка с услуги, които се предлагат като чужди услуги (напр. екскурзии, спортни мероприятия, посещения на театър, изложби, транспорт от и до посочено изходно място и цел), когато тези услуги изрично се обозначават като чужди услуги с посочването на партньора-посредник и в описанието на пътуването и потвърждението на резервацията, така, че очевидно и за клиента те не са част от туристическите услуги на туроператора.
Но, туроператорът отговаря
13.4.1 за услуги, които съдържат транспортирането на клиентите от описаното начално място за пътуването до посочена цел, междинно транспортиране по време на пътуването и настаняването по време на пътуването, както и
13.4.2 когато и доколкото дадена щета за клиента е причинена от нарушаване на задълженията на туроператора за информиране, разясняване или организиране.
13.5 За участието си в спортни и други ваканционни дейности отговаряте единствено Вие. Трябва да проверите спортните съоръжения, уреди и превозни средства преди използване.
При произшествия, които възникнат по време на спортни мероприятия и други ваканционни дейности, туроператорът отговаря единствено, ако има виновно поведение. Туроператорът препоръчва сключването на застраховка „Злополука”.
13.6 Транспортът се осъществява въз основа на условията на съответната транспортна фирма, до които се дава достъп при поискване. Посочените условия на гърба на жп билетите на Deutsche Bahn AG (Немска железница АД) не са валидни. Правата и задълженията на туроператора и клиентите както са определени в законa за туризма (Reisevertragsrecht) и тези подробни общи условия за пътуване не се ограничават от условията на съответната транспортна фирма.
Вашите документи за пътуване съдържат билети за влак (Zug zum Flug), на Немската железница и допълнително приложение Fahren & Fliegen на Съюза на Немските транспортни фирми, aко това е посочено в описанията на услугата (точка 3.1).
Всеки пътник отговаря сам за навременното си пристигане на летището.
13.7 Задължение за оказване на съдействие, рекламации
13.7.1 Всеки пътник е длъжен при нарушения в услугата да съдейства в рамките на законовите разпоредби за предотвратяване или намаляване на евентуални щети.
13.7.2 Ако, противно на очакванията, имате причина за рекламация, то тя трябва да се съобщи незабавно на представителите на място по смисъла на точка 3.7 изречение 1, съответно на лицето за контакт по смисъла на точка 3.7, изречение 2, и да се изиска отстраняване на недостатъците.
Ако не можете да откриете представителите, се обърнете към изпълнителят на услугата (напр. транспортна фирма, хотелиер, корабно управление) или към туроператора или неговото местно представителство. Необходимите телефонни и факс номера, както и e-mail адреси можете да откриете в документите Ви за пътуване или в описанието на услугата (точка 3.1), съответно в информационните папки в хотела.
Туроператорът препоръчва щетите или забавянето на доставката на багаж и стоки при пътувания със самолет да се обявят незабавно на място чрез уведомление за претърпени вреди (P.I.R.) на компетентната авиокомпания, най-късно в рамките на седем дни след откриване на щетата при багаж, при стоки в рамките на 14 дни от получаването, в случай на закъснение най-късно до 21 дни след като багажа или стоките бъдат предоставени на пътника. По принцип авиокомпаниите отказват възстановяване на щети, когато уведомлението за претърпени вреди не е попълнено.
Освен това, загубата, повредата или погрешното придвижване на багажа следва да се обяви на представителя или местното представителство на туроператора.
При рекламации гостите на квартири/вили/апартаменти трябва да изискат незабавно помощ от посочения в документите за пътуване партньор.
Ако това няма успех, Вие трябва да се свържете с най-близкия представител или местно представителство на туроператора.
Ако даден пътник пропусне виновно да обяви дадена щета, то той няма право на претенции.
13.7.3 Представителите не са упълномощени да признават каквито и да е претенции.
14. Отхвърляне на претенции, давност и преотстъпване
14.1 Претенциите относно предоставянето на пътуване в несъответствие с договора (§§ 651c до 651f от Гражданския кодекс) следва да се предявят спрямо туроператора (виж адреса долу след точка 17) в рамките на един месец след предвиденото по договор приключване на пътуването. Във Ваш интерес това трябва да се направи в писмена форма.
След изтичане на срока пътникът може да има валидни претенции, само ако е бил невиновно възпрепятстван да спази срока. Денят на края на пътуването не се включва при изчисляването на месечния срок.
При деклариране на щети по багажа, забавяне в доставката на багажа или загуба на багаж виж точка 13.7.2.
14.2.1 Претенциите на пътника съгласно §§ 651c до 651f от Гражданския кодекс (BGB) поради накърняване на живота, тялото или здравето, които се основават на нарушение на задълженията от страна на туроператорa поради небрежност или на преднамерено нарушение или нарушение поради небрежност на задълженията от страна на законен представител или на помощник на туроператора, имат давност две години. Това се отнася и за претенции за компенсация на други щети, които се основават на нарушаване с груба небрежност задълженията на туроператора или на преднамерено нарушение или нарушение с груба небрежност на задълженията от страна на законен представител или на помощник на туроператора.
14.2.2 Всички останали претенции съгласно §§ 651c до 651f от Гражданския кодекс (BGB) имат давност една година.
14.2.3 Периодът на давност по предходните абзаци 14.2.1 и 14.2.2 започва да тече в деня след крайната дата на пътуването според договорните споразумения.
14.2.4 Претенциите за непозволено увреждане губят давност след три години.
14.2.5 Ако между пътника и туроператора текат преговори относно претенцията или относно обстоятелствата, на които се основава претенцията, то давността се спира докато пътникът или туроператорът не прекрати преговорите. Давността започва да тече най-рано три месеца след края на спирането.
14.3 Вашата туристическа агенция се явява единствено като посредник при сключването на договора за пътуване. Тя няма право да приеме уведомлението за предявяване права при недостатък и за иск за обезщетение от пътника след края на пътуването.
14.4 Преотстъпването на претенции спрямо туроператора е изключено. Това не се отнася за пътувалите членове на семейството.
15. Паспортни, визови, митнически, валутни и медицински разпоредби
15.1 Туроператорът отговаря за това да осведоми гражданите на страната, в която се предлага пътуването (Германия), относно предписанията на паспортните, визови и здравни разпоредби, както и тяхната евентуална промяна преди началото на пътуването. Гражданите на други страни трябва да се осведомят при компетентните за тях посолства / консулства. От описанието на пътуването (точка 3.1) и с документите за пътуването, Вие ще получите важна информация относно формалностите, които са от значение за Вашето пътуване.
Моля, обърнете внимание на тази информация и се осведомете подробно във Вашата туристическа агенция.
15.2 Туроператорът не носи отговорност за своевременното издаване и предоставяне на нужната виза от съответното дипломатическо представителство, когато го натоварите с набавянето й, освен ако забавянето не е по вина на туроператора. За получаването на виза и др. от компетентните служби трябва да предвидите около 8 седмици (Германия).
15.3 Пътникът сам отговаря за спазването на всички разпоредби, които са от значение за провеждането на пътуването. Всички вреди, особено заплащането на такси за отказ от пътуване, които са породени от неспазването на тези разпоредби, са за негова сметка, освен ако не са породени от виновното, погрешно информиране или неинформиране от страна на туроператора.
15.4 Осведомете се от каталога и във Вашата туристическа агенция дали за Вашето пътуване е необходим задграничен паспорт или е достатъчна личната карта и моля да обърнете внимание на това дали Вашият задграничен паспорт или лична карта са с достатъчна валидност за пътуването. Децата могат да се впишат в паспорта на пътуващите родители (Германия). За някои страни е необходим от собствен детски паспорт.
15.5 Митническите и валутни разпоредби се прилагат много строго в различните страни.
Моля, информирайте се точно и задължително спазвайте предписанията.
15.6 В някои страни се изискват определени свидетелства за ваксиниране, които не трябва да са по-скорошни от 8 дни и по-стари от 3 години (едра шарка) или 10 години (жълта треска). Такива свидетелства за ваксиниране трябва да се представят пред немските власти ако се връщате от определени страни (напр. Африка, Близкия изток). Съответната информация можете да получите от каталога или се обърнете към Вашата туристическа агенция.
16. Защита на данните
Личните данни, които ни предоставяте, се обработват и използват по електронен път, доколкото са необходими за изпълнение на договора. Освен това бихме искали да ви информираме писмено за бъдещи актуални оферти, освен ако ни уведомите, че не желаете това. Ако не желаете изпращането на информация, моля, обърнете се към сектор „Защита на данните”(Datenschutz) на посочения по-долу адрес на туроператора. Когато за обработката и използването на лични данни ползваме външни доставчици извън ЕС или ЕИП (т.нар. трети страни без подходящо ниво на защита на данните), защитата на Вашите данни се гарантира чрез договореностите в т.нар. "ЕС-Стандартни договорни клаузи".
17. Подсъдност /Общи положения
17.1 Недействителността на отделни разпоредби в договора за пътуване не води до недействителност на целия договор. Същото се отнася и за настоящите общи условия за пътуване.
17.2 Важи немското право. За юридически лица, за лицата, които нямат обща подсъдност в страната, както и лицата, които след сключване на договора са преместили своето местожителство или обичайно пребиваване в чужбина или чието местожителство или обичайно пребиваване не е ясно към момента на предявяване на иска, както и при пасивно водени процеси, важи подсъдността в седалището на туроператора. Това не важи, когато международните спогодби предписват задължително нещо друго.
17.3 Доколкото при жалби на клиенти към туроператора в чужбина по принцип не се прилага немско право за отговорността на туроператора, за правните последици и особено по отношение на вида, обхвата и размера по жалби на клиенти се прилага изключително само немско право.
17.4 Клиентът може да заведе дело срещу туроператора само в седалището на последния.
17.5 При жалба на туроператора към клиента, определящо е местожителството на клиента. При жалби на туроператора към клиенти или партньори, които са търговци, юридически лица според публичното или частното право, или към лица с местожителство или обичайно местопребиваване в чужбина, или към лица, чието местожителство или обичайно местопребиваване не е известно към момента на предявяване на жалбата, за компетентен съд се приема съда по седалището на туроператора.
17.6 Предходните условия за приложимо право и компетентен съд не важат,
а) когато и доколкото спрямо договора за пътуване между клиента и туроператора са приложими условия по международни спогодби, които са неизменяеми от договора и постановяват нещо друго в полза на клиента или
б) когато и доколкото спрямо договора за пътуване са приложими условия на страна-членка на ЕС, от която е клиентът, които договорът не може да измени и които са по-изгодни за клиента от регламентираното в настоящите общи условия или приложимото немско право.

При възникнали спорове, валиден е текстът на немски език.
//www.tui.com/top-menu/service/reisebedingungen-etc/

Тези условия за пътуване и указания се отнасят за туроператорите:

TUI Deutschland GmbH
30620 Hannover
Handelsregister:Hannover HRB 56512

И

Wolters Reisen GmbH
Postfach 11 51
28801 Stuhr
Handelsregister: Walsrode HRB 110468

Печат Октомври 2010, 57. Издание


TUI Fly&More указания за въздушен транспорт

Услугите на TUI Fly&More са продукти на TUI Deutschland GmbH (туроператор). За тях важат подробните общи условия за пътуване на туроператора (по-горе). В допълнение към тях важат следните указания:

Документи за пътуване
Молим, във Ваш собствен интерес, да проверите внимателно документите за пътуване след тяхното получаване. Посоченото в документите име задължително трябва да съвпада с действителното фамилно име по лична карта или задграничен паспорт. Често при несъвпадение официалните власти отказват напускането на страната особено при обратен полет от чужбина. В такъв случай TUI Fly&More не носи отговорност за обратното транспортиране, освен ако несъвпадението е по вина на TUI Fly&More. По правителствено постановление сме задължени да откажем транспорт на база на правилата за въздушен транспорт на лица, които преди полет не могат да представят два екземпляра на съответния документ за настаняване/ваучер. При това договор за наем и потвърждение за настаняване не се признават за документ за настаняване/ ваучер. Право на иск за възстановяване на цената на полета не се признава.
Полет без билет
За авиокомпаниите TUIFly, LTU и отчасти Air Berlin подробното потвърждение за пътуване (Reisebestätigung) се използва като самолетен билет за почти всички маршрути. Представяте само това потвърждение и можете да бъдете чекиран. Върху потвърждението ще намерите цялата важна информация, като например телефонния номер за потвърждаване на обратния полет. След четиринадесетия ден до началото на пътуването ще получите разпечатка на това потвърждение от Вашата пътническа агенция. За допълнителна информация се обърнете към Вашата пътническа агенция. Указание за пътнически агенции: Информация по тази тема ще намерите в tui newsnet/ Buchen & Technik- Abwicklung.
Подготовка за полет
При полет за заминаване всеки пътник е длъжен да се яви на гишето за обработка на своята авиокомпания най-късно 120 минути преди посоченото на билета време за излитане, освен ако не се изисква по-дълъг период по някаква специална причина. При полет за връщане всеки пътник е длъжен да се яви поне 120 минути предварително на гишето за обработка, обозначено с неговия номер на полет. Закъснение при явяването може да доведе до отказ от транспортиране.
Трансфер и обслужване на място
Внимание: Изрично Ви уведомяваме, че гости по програмата TUI Fly&More нямат право на трансферни услуги и обслужване на място от представителите на World of TUI. Ако желаете да ползвате такива услуги, моля, обърнете се към обслужващата пътническа агенция.
Потвърждение на обратния полет (полет към Германия)
Независимо от продължителността на престоя в дестинацията се препоръчва, всеки пътник да провери за потвърждение обратния полет (към Германия) на посочения в документите за пътуване телефонен номер 48 часа предварително. Пътници за полети от далечни дестинации трябва да проверят за потвърждение резервирания от тях обратен полет за Германия най-късно 72 часа преди планирания полет.
Отказ от пътуване на пътника
Ако пътникът откаже резервирания полет, начисляваме следните такси за отказ:
- До 31. Ден преди полет 25%
- От 30. Ден преди полет 50%
- От 14. Ден преди полет 75%
- В деня на полета или при неявяване за пътуването 95 % от цената на пътуването.
Ако пътникът не се яви навреме за излитане, не бъде допуснат до полет заради неизрядни документи или не излети по някаква друга причина, се налага такса за отказ от 95% от цената на полета. Отказът от пътуване влиза в действие в деня, в който е постъпил в ТУИ или резервационен пункт на ТУИ. Ваше неотменно право е да докажете, че няма разходи, възникнали от отказа или неизползването на полета или, че тези разходи са значително по-ниски от посочените от нас такси.
Застраховка за отказ от пътуване
Препоръчва се сключването на застраховка за отказ от пътуване както и застраховка за покриване на разходите при болест или злополука.
Промяна на резервация
Промяна на резервация е налична, когато, по желание на пътника, се промени датата на полета, самолетът, часът на полета или началното или крайното летище. За всяка промяна на резервация се начислява такса от 30 евро както и разликата в цената спрямо актуалната цена на полета към момента на промяната. Промени, след тридесетия ден преди деня на полета, доколкото изобщо са възможни, се правят само след отказ от договора за пътуване съгласно условията за това и при едновременна нова резервация.
Промяна на резервация на място
Замяна на полет за връщане с различен от посочения в билета обратен полет е възможна преди датата на полета, фиксирана в билета, на телефонния номер, указан в документите за пътуване, срещу такса от 30 евро на човек (не се отнася за бебета) и то само в случай, че TUI Fly&More разполага със свободни места и ако е необходимо, след разрешение на съответните власти. При резервация на билети за далечни дестинации по специални оферти замяна на полет за връщане с различен от посочения в билета обратен полет е възможна само при доплащане до нормалната(ненамалена) тарифа. Начисляването на такса не се променя от това. Замяна на полет за връщане по редовните линии с различен от посочения в билета обратен полет е възможна в дестинацията при запитване.
Промяна на име
Ако мястото на записания пътник заеме заместник имаме право да изискаме възникналите за нас в тази връзка допълнителни разходи в размер на 30 евро за къси и средни отсечки и 50 евро за далечните отсечки. За това е необходимо да се подаде заявка към резервационен пункт на ТУИ. В дестинацията не е възможно мястото на записания пътник да се заеме от заместник. Доказването на невъзникнали или значително по-ниски разходи остава Ваше право.
Правилата за отговорност във въздушния транспорт ще намерите в информацията за клиенти по-долу.
Изпълнение на полета
Услугите на TUI Fly&More са продукт на TUI Deutschland GmbH (ТУИ). За провеждането на полети по TUI Fly&More важат следните правила:
Когато дадена пътническа агенция продава самолетни билети по TUI Fly&More като договорен партньор на ТУИ и може да бъде смятана за договорен авиопревозвач според действащите правни норми за въздушен транспорт, ТУИ се задължава неотменно да освободи този договорен партньор от всички евентуални последствия като правна отговорност. Посочва се съответната декларация на ТУИ в полза на пътническата агенция.
Ако срещу ТУИ / TUI Fly&More като туроператор бъдат предявени претенции за недостатъци на услугата или обезщетение за вреди в следствие на това, че пътническата агенция предлага като туроператор заедно с TUI Fly&More на собствена отговорност допълнителни туристически услуги (организирано пътуване с обща цена), то ТУИ / TUI Fly&More си запазва правото на обратен иск към пътническата агенция.
Извършване на резервацията:
Резервации на самолетен билет се подават към резервационен пункт на ТУИ по телефон, писмено или чрез резервационна система като се изисква упоменаване на името на клиента. Резервацията се счита за приета при получаване на резервационен номер (Vorgangsnummer). Подписът на клиента върху заявката за полета на TUI Fly&More (Reisebestätigung) е задължителен. Не е необходимо изпращането на тази заявка към резервационния пункт на ТУИ. Оригиналът се съхранява при съответната пътническа агенция и се предоставя при поискване от TUI Fly&More при евентуални рекламации. Проверката на съдържанието на потвърждението за вярно попълнени данни (имена, дати, дестнации и т.н.) се извършва от пътническата агенция.
Предварителни резервации (опции):
Всички опции на резервация се потвърждават като предварителни резервации с името на клиента. Опцията се пази 3 работни дни (понеделник до петък), когато до началото на пътуването има поне 25 дни, след което автоматично се превръща в твърда резервация (Festbuchung). В рамките на този опционален срок опцията може да се анулира безплатно. Заявката за анулация трябва да постъпи в резервационния пункт на ТУИ най-късно на третия работен ден. Дневните опции (Tagesoption) се пазят 24 часа, когато до началото на пътуването има поне 14 дни, след което автоматично се анулират. Когато до началото на пътуването има но-малко от 13 дни, са възможни само твърди резервации (Festbuchung).
При заявка за опция получавате потвърждение с отметка „vorsorgliche Buchung” (предварителна резервация).


Информация за клиенти при пътуване със самолет
Транспортирането в международния въздушен транспорт подлежи на регламентация от Монреалската или Варшавската конвенция по отношение отговорността при смърт или телесно увреждане на пътници, закъснение на пътници и/или багаж както и унищожаване, загуба или повреда на багаж. Коя конвенция и при какви условия се прилага зависи от това, кои държави са подписали и ратифицирали конвенцията.
Страните, подписали и ратифицирали Монреалската конвенция ще намерите в Интернет на: www.icao.int > Bureaux’ Activities > Legal Affairs and External Relations Bereau > Treaty Collection > Current lists of parties to multilateral air law treaties > “Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air” от 28.05.1999. Ако (все още) не е приложима, продължават да важат съответните условия на Варшавската конвенция.
Текста на Монреалската и Виенската конвенция можете да намерите на www.tui.com > Service > Reisebedingungen etc. >Wichtige Informationen & Gefährliche Airlines.

Съобщение за международните пътници със самолет относно регламентацията и общия лимит на отговорност според Монреалската конвенция.
Превоз в международния въздушен транспорт може да се подчинява на Монреалската конвенция, ако по споразумение на страните мястото на заминаване и местоназначението се намират на територията на две държави, страни по конвенцията. Монреалската конвенция може също да се прилага, когато мястото на заминаване и местоназначението се намират на територията на една държава, страна по конвенцията, но е предвидено междинно кацане на територията на друга държава, дори когато последната не е страна по конвенцията.
Монреалската конвенция регламентира и може да ограничи отговорността на авиопревозвача при смърт или телесна повреда, унищожаване, загуба или повреда на багаж както и за закъснение.

Условия на договора за превоз във въздушния транспорт
1. Както е употребено в настоящия договор „самолетен билет” (Flugschein) означава онзи самолетен билет и отрязък за багаж, чиято съставна част са тези условия и указания; „Авиопревозвачи” са всички авиопревозвачи, които превозват пътника или неговия багаж на база на горепосочения самолетен билет или се задължават за това или предоставят други услуги във връзка с превоза; „Монреалска конвенция” е конвенция за унифициране на определени предписания за превоза в международния въздушен транспорт, подписана в Монреал на 28. Май 1999 г.
2. Превозът на база на самолетния билет се подчинява на реда за отговорност по Монреалската конвенция, освен ако този превоз не е „международен превоз” по смисъла на тази конвенция.
3. Освен това, превозът и другите услуги на авиопревозвача са подчинени на (I) съдържащите се в самолетния билет условия, (II) на приложимите тарифи, (III) на условията за превоз и останалите наредби на авиопревозвача, които са неразделна част от този договор (и могат да бъдат видени при желание в бюрата на авиопревозвача или на туроператора или могат да бъдат получени при поискване); за превоз от/до места в САЩ или Канада се прилагат там важащите тарифи.
4. Наименованието на авиопревозвача в самолетния билет може да е съкратено; пълното или съкратено наименование на авиопревозвача може да се види в тарифите, в условията за превоз, в останалите наредби или разписания на авиопревозвача. За адрес на авиопревозвача важи летището на заминаване, което е посочено в билета до съкратеното наименование на авиопревозвача, където то се среща за първи път. Като договорени места за междинно кацане важат тези, които са посочени като планови места за междинно кацане по съответната отсечка в самолетния билет или в разписанията на полетите на авиопревозвача. На база на този билет, превоз, изпълнен от няколко последващи авиопревозвачи, се счита за един цялостен превоз.
5. Авиопревозвач, който издава билет за превоз по линиите на друг авиопревозвач, действа така само в качеството на негов агент.
6. Избягване или ограничение на отговорността на авиопревозвача важи по подразбиране и в полза на агенти, служители и представители на превозвача, както и в полза на всяко лице, чийто самолет се използва от авиопревозвача за превоз, включително на неговите агенти, служители и представители.
7. Предаденият за превоз багаж се предава на притежателя на самолетния билет.
При щети, причинени на багажа при международни превози, трябва да се направи писмена рекламация пред авиопревозвача и то незабавно след откриването и, но не по-късно от седем дни след получаване на багажа, а при закъснение- 21 дни от датата на предаването на багажа. При щети на багажа при друг превоз важат съответните наредби в тарифите и условията на превоза.
8. Всеки билет/купон дава право на еднократен превоз в деня и по отсечката, за която е резервирано място и в случай на необходимост е било потвърдено съгласно правилата на туроператора. Правото на превоз отпада, когато пътникът не встъпи в ползване на резервирания полет.
9. Пътникът трябва сам да изпълни наложените от властите изисквания за пътуване, да представи изискуемите изходни, входни и други документи, както и да пристига на летището в определеното от авиопревозвача време, а ако такова не е определено, достатъчно рано за извършване на процедурите по заминаване.
10. Никой от агентите, служителите или представителите на превозвача не разполага с правомощия да допълва, изменя или отменя която и да било разпоредба на настоящия договор.

Съобщение за обхвата на отговорността за обезщетение при смърт или телесна повреда
Няма максимална сума за отговорността при смърт или телесна повреда на пътници. За щети, непревишаващи 100 000 специални права на тираж (СПТ), съгласно дефиницията на Международния Валутен Фонд (закръглената сума в местна валута) авиопревозвачът не може да предяви възражение срещу иска за обезщетение. Авиопревозвачът може да откаже искове, надхвърлящи тази сума, ако докаже, че не е действал нито небрежно нито пък виновно.
Авансови плащания
При смърт или увреждане на пътници авиопревозвачът трябва да извърши авансово плащане в рамките на 15 дни от установяването на лицето, имащо право на иск за обезщетение, за удовлетворяване на непосредствените икономически нужди. При случай на смърт това авансово плащане не е по-малко от 16 000 СПТ.
Допълнително осигуряване може да се постигне със сключването на застраховка с частна застрахователна компания. Такава застрахователна защита не се засяга от ограничението на отговорността на превозвача в рамките на Монреалската конвенция или на посочените специални споразумения. За допълнителна информация се обърнете към Вашата авиокомпания, застраховател или туроператор.
Съобщение за ограничение на отговорността при закъснение на пътници и багаж
При вреда, причинена от закъснение при превоз на лица, отговорността на превозвача е ограничена до 4 159 СПТ на пътник, освен ако превозвачът е взел всички допустими мерки за предотвратяване на вредата или вземането на такива мерки е било невъзможно.
Превозвачът отговаря за вреди, причинени от закъснение при превоз на багаж, освен ако е взел всички допустими мерки за предотвратяване на вредата или вземането на такива мерки е било невъзможно. Отговорността за вреди, причинени от закъснение при превоз на багаж, е ограничена до 1 000 СПТ.
От 17.05.2005 са изведени и допълнителни права от регламент на ЕО 261/04 от 11.04.2004 относно общо регламентиране на обезщетяване и помощ на пътниците в случай на неосъществен превоз или при анулиране или голямо закъснение на полети.
Съобщение за ограничение на отговорността при унищожаване, загуба или повреда на багаж
Отговорността на превозвача за унищожаване, загуба или повреда на багаж е ограничена до 1 000 СПТ. За регистриран багаж съществува безвиновна отговорност, освен ако багажът не бил повреден още преди това.
При нерегистриран багаж превозвачът отговаря само при виновно поведение.
По-висока граница на отговорност за багаж
По-висока граница на отговорност е валидна, когато пътникът е направил специална декларация и е заплатил определена надбавка, най-късно при предаване на регистрирания багаж.
Отговорност на превозвача по договора и на действителния превозвач
Когато действителният превозвач и превозвачът по договора са различни лица, пътникът може да предяви своята жалба или иск за обезщетение към всеки един от тях. Превозвач по договора е този, чието име или код са изписани върху самолетния билет.
Някои авиокомпании не поемат отговорността за чупливи, ценни и подлежащи на разваляне предмети. Повече информация може да се получи от авиокомпаниите или туроператора.
Съдебно предявяване на претенции
Съдебни искове за обезщетение се предявяват в срок от две години, считано от датата на пристигане на самолета или от датата, на която е трябвало да пристигне.

Съобщение относно регламентацията и общия лимит на отговорност според Варшавската конвенция.
При пътуване до един краен пункт или при междинно кацане в страна, различна от тази на тръгването, превозът на пътника може да се регламентира от Варшавската конвенция, която по принцип ограничава отговорността на превозвача при смърт или телесна повреда, както и при загубаили повреда на багаж. Вижте също „Съобщение за международните пътници със самолет за ограничаване на отговорността”.
Условия на договора за превоз във въздушния транспорт
1. Както е употребено в настоящия договор „самолетен билет” (Flugschein) означава онзи самолетен билет и отрязък за багаж, чиято съставна част са тези условия и указания; „Авиопревозвачи” са всички авиопревозвачи, които превозват пътника или неговия багаж на база на горепосочения самолетен билет или се задължават за това или предоставят други услуги във връзка с превоза; „Варшавска конвенция” е конвенция за унифициране на предписанията за превоза в международния въздушен транспорт, подписана във Варшава на 12. Октомври 1929 г., или същата конвенция , във варианта от Хага, подписан на 28. Септември 1955 г., в зависимост от това, коя се прилага.
2. Превозът на база на самолетния билет се подчинява на реда за отговорност по Варшавската конвенция, освен ако този превоз не е „международен превоз” по смисъла на тази конвенция.
3. Освен това, превозът и другите услуги на авиопревозвача са подчинени на (I) съдържащите се в самолетния билет условия, (II) на приложимите тарифи, (III) на условията за превоз и останалите наредби на авиопревозвача, които са неразделна част от този договор (и могат да бъдат видени при желание в бюрата на авиопревозвача или на туроператора или могат да бъдат получени при поискване); за превоз от/до места в САЩ или Канада се прилагат там важащите тарифи.
4. Наименованието на авиопревозвача в самолетния билет може да е съкратено; пълното или съкратено наименование на авиопревозвача може да се види в тарифите, в условията за превоз, в останалите наредби или разписания на авиопревозвача. За адрес на авиопревозвача важи летището на заминаване, което е посочено в билета до съкратеното наименование на авиопревозвача, където то се среща за първи път. Като договорени места за междинно кацане важат тези, които са посочени като планови места за междинно кацане по съответната отсечка в самолетния билет или в разписанията на полетите на авиопревозвача. На база на този билет, превоз, изпълнен от няколко последващи авиопревозвачи, се счита за един цялостен превоз.
5. Авиопревозвач, който издава билет за превоз по линиите на друг авиопревозвач, действа така само в качеството на негов агент.
6. Избягване или ограничение на отговорността на авиопревозвача важи по подразбиране и в полза на агенти, служители и представители на превозвача, както и в полза на всяко лице, чийто самолет се използва от авиопревозвача за превоз, включително на неговите агенти, служители и представители.
7. Предаденият за превоз багаж се предава на притежателя на самолетния билет.
При щети, причинени на багажа при международни превози, трябва да се направи писмена рекламация пред авиопревозвача и то незабавно след откриването и, но не по-късно от седем дни след получаване на багажа, а при закъснение- 21 дни от датата на предаването на багажа. При щети на багажа при друг превоз важат съответните наредби в тарифите и условията на превоза.
8. Всеки билет/купон дава право на еднократен превоз в деня и по отсечката, за която е резервирано място и в случай на необходимост е било потвърдено съгласно правилата на туроператора. Правото на превоз отпада, когато пътникът не встъпи в ползване на резервирания полет.
9. Авиопревозвачът полага всички усилия да транспортира навреме пътника и багажа.
10. Пътникът трябва сам да изпълни наложените от властите изисквания за пътуване, да представи изискуемите изходни, входни и други документи, както и да пристига на летището в определеното от авиопревозвача време, а ако такова не е определено, достатъчно рано за извършване на процедурите по заминаване.
11. Никой от агентите, служителите или представителите на превозвача не разполага с правомощия да допълва, изменя или отменя която и да било разпоредба на настоящия договор.
Съобщение за международните пътници относно ограничаване на отговорността
Пътниците, които пътуват до един краен пункт или спират в страна, различна от тази на тръгването, се предупреждават, че разпорежданията на Варшавската конвенция могат да се прилагат за цялото им пътуване, включително за всяка отсечка изцяло във вътрешността на страната на тръгване или пристигане. За пътници, които пътуват за/от САЩ или пътуването им включва планово кацане в САЩ, конвенцията и специалните договори, включени в действащите тарифи, предвиждат, че отговорността на авиокомпанията, издала съответния билет и отговорността и някои други превозвачи, страни в тези специални договори, е най-често ограничена в случай на смърт на пътник или телесни повреди, само до щетите, които са доказани, и то максимум до 75 000 щ.д. на пътник, и че тази отговорност до същите граници няма да зависи от небрежността на превозвача.
За пътниците, пътуващи с превозвач, който не страна в тези специални договори, или предприемащи пътуване, невключващо начален пункт или кацане в САЩ, отговорността на превозвача към пътниците в случай на смърт или телесни повреди е ограничена в повечето случаи до приблизителната сума от 10 000 или 20 000 щ.д.
Списъкът с имената на превозвачите, страни в специалните договори може да се ползва при поискване във всички бюра на тези превозвачи или при туроператора.
Допълнително осигуряване може да се постигне със сключването на застраховка с частна застрахователна компания. Такава застрахователна защита не се засяга от ограничението на отговорността на превозвача в рамките на Варшавската конвенция или на посочените специални споразумения. За допълнителна информация се обърнете към Вашата авиокомпания, застраховател или туроператор.
Забележка
Посоченото по-горе ограничение на отговорността до 75 000 щ. д.включва съдебните разноски; Ако се предяви иск в страна, където се предвижда съдебните разноски да се начисляват отделно, ограничението е 58 000 щ.д. , като съдебните разноски не се включват.
Съобщение за регламенти (ЕО) 2027/97 и 889/02 за отговорността на въздушните превозвачи при злополука
Отговорността на авиопревозвачите, съответно на авиопревозвачите от общността по смисъла на регламентите съответства на тази по Монреалската конвенция.
„Авиопревозвачи” са авиопревозвачи с валидно разрешително за упражняване на дейността.
„Авиопревозвачи от общността” са авиопревозвачи с валидно разрешително за упражняване на дейността, получено от държава членка, в съответствие с регламент (ЕИО) No 2407/92.

При възникнали спорове, валиден е текстът на немски език. Можете да го получите във Вашата пътническа агенция.

Специални предложения
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах